با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
آرشیو گزارش تصویری


1396/08/22 - 16:26
بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی از پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
کیومرث مهدی نیاخدمات الکترونیک
نهاد های همکار