با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
آشنایی با دبیر ستاد



دکتر محمدصادق ذبیحی
نهاد های همکار